Σκοπός του έργου

Στόχοι του έργου 

Ο κύριος στόχος του διετούς έργου μας «Ακολουθώντας τα κύματα της μουσικής στην Ευρώπη» είναι να προωθήσει τη μουσική  για την εδραίωση των σχέσεων μεταξύ ατόμων και λαών. Καθώς η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα, θα προσεγγιστεί ως μέσο επικοινωνίας για την ανάπτυξη της αίσθησης και της ευαισθησίας προς την ποικιλομορφία, την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και να εφαρμόσουν γνώσεις, καθώς και βασικές ικανότητες που σχετίζονται με τα μαθήματα που μελετούν στο σχολείο, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα Αγγλικά και να αναπτύξουν νέες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης δημιουργεί την κατανόηση των εταίρων, τους διδάσκει και  τους παρέχει εφόδια για την προστασία του τοπικού πολιτισμού τους, έχοντας επίγνωση της αξίας κάθε ατόμου και της κοινής κληρονομιάς του, και στο να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Επομένως, παίζοντας και γνωρίζοντας κομμάτια παραδοσιακής μουσικής από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης θα επιτρέψει στους μαθητές μας να αισθανθούν μέρος όλων και επίσης ένα πολύτιμο αποτέλεσμα του έργου  θα είναι η ενότητα και η αλληλεγγύη. 

Project objectives

The principal objective of our two year project "Following the waves of music around Europe" is to promote music as an essencial meaning to establish the link between individuals and peoples. As music is a universal language, it will be approached as a means of communication to develop the sense and sensibility towards diversity, integration and multiculturality in our students. Besides, they will be enabled to acquire and apply knowledge, as well as key competences related to the subjects they study at school, to improve their communicative skills in English and to develop new digital skills,too.Τhis way of approaching creates understanding of the partners,as well as teaches and provides them with tools to protect their local culture, being aware of the value of each person and their common legacy, and get confidence in their European belonging.Therefore, playing and knowing pieces of traditional music from different parts of Europe will enable our students to feel part of all and also unity and solidarity among them will be a precious outcome of the project.